GDPR

Registerbeskrivning (integritetspolicy)

Ålands sportskytteförening r.f.

Mönbackavägen 149

22160 LEMLAND

FO-nummer: 0927212-5

Informationsregister om dataskyddsrelaterade frågor samt dataskyddsredogörelse enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (05/2018).

Ålands sportskytteförening r.f.(härefter används förkortningen ÅSSF) fungerar om registerförare för personuppgifter som vi samlar in för att informera våra medlemsföreningars kontaktpersoner i dataskyddsrelaterade frågor. Som registerförare ansvarar vi för ifrågavarande personuppgifter och deras behandling. Vi tar denna uppgift på allvar och därför samlar vi in endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och skyddar dessa på bästa möjliga sätt. Detta dokument beskriver hur vi behandlar personuppgifterna i fråga.

1.Dataskyddsombud (DPO)

Som vårt dataskyddsombud fungerar Cecilia Lund, +358 457 38 23108, cecilia_lund(at)hotmail.com.

Hon kan svara på dina frågor om hur du kan vara säker att dina uppgifter skyddas på rätt sätt och övrigt om regler för behandling av personuppgifter (GDPR).

2. Personer som ansvarar för registerärenden och övriga kontaktpersoner

Cecilia Lund, kassör och dataskyddsombud, cecilia_lund(at)hotmail.com

Tobias Bonn, ordförande, info@sportskytte.ax

Kristina Nordlund

Eva Söderström

3. Registrets namn

Medlemsregister. Ålands sportskytteförening r.f. FO-nummer: 0927212-5 använder sig av elektroniska registret Membra som Ålands Idrott ansvarar för.

Registerförarens, d.v.s. ÅSSF´s ”personal” har tillgång till personuppgifterna enligt rådande lagstiftning och förordning. Ifall behandlingen sköts av en 3:e part, garanterar vi genom kontrakt att behandlingen sker enligt rådande lagstiftning och förordning.

4. Syfte med registret och insamlande av personuppgifter

ÅSSF samlar in medlemmars namn, födelseår och adress samt e-post adress.

Födelseår för att medlemmar hamnar i rätt åldersklass vid tävling, adress för att skicka kallelse till föreningens möten samt inbetalningskort. På inbetalningskortet står tydligt att när medlem betalat sin årsavgift godkänner hen att vi samlar in ovanstående uppgifter till vårt register.

5. Registrets innehåll

ÅSSF´s medlemmar: namn, födelseår och adress samt e-post adress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

På inbetalningskortet står tydligt att när medlem betalat sin årsavgift godkänner hen, alltså ger sitt samtycke till att vi samlar in ovanstående uppgifter till vårt register.

7. Uppgifternas uppbevaringstid

Vi förvarar personuppgifterna endast så länge som krävs för att genomföra verksamheten enligt punkt 4 samt enligt rådande lagstiftning.

Uppgifterna tas bort av ÅSSF när den ovan bestämda uppbevaringstiden löpt ut.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Vi överför vid behov av tävlingslicenser våra medlemmars namn och födelseår. Tävlingslicenserna ges ut av Suomen Ampumaurheiluliitto; SAL.  https://www.ampumaurheiluliitto.fi/ 

Tävlingslicens är ett måste för att våra medlemmar skall få tävla i sportskytte.

9. Principer för skydd av registret

9.1. Manuellt material

Vi undviker så långt som möjligt att skriva ut personuppgifter i detta register. Eventuella utskrifter som innehåller personuppgifter om den registrerade, bevaras i ett låst utrymme och förstörs när de inte behövs mer.

9.2. ADB-lagrat material

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd såsom egna användarnamn och lösenord. Endast ÅSSF´s särskilt utnämnda personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. 

10. Den registrerades rättigheter

10.1. Rätt till insyn

Var och en har enligt dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka uppgifter om hen som har lagrats i personregistret. Den registrerade kan begära granskning av sina uppgifter genom att kontakta någon av ÅSSF:s kontaktpersoner i punkt 2.

10.2. Rätt till korrigering av uppgifter

Den registeransvarige ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad (personuppgiftslagen . Den registrerade har rätt att kräva att en oriktig uppgift korrigeras.

Förändrade kontaktuppgifter kan meddelas till någon av ÅSSF:s kontaktpersoner i punkt 2.

10.3. Rätt att begränsa hantering av uppgifter

Den registrerade har rätt att begränsa hantering eller invända om användandet av insamlade personuppgifter för informations- eller marknadsföringssyfte. Uppgifterna kan ändras via genom att kontakta ÅSSF´s kontaktpersoner, punkt 2.

10.4. Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att radera sina uppgifter. Medlemskapet i ÅSSF upphör då.

Uppgifterna kan raderas via genom att kontakta ÅSSF´s kontaktpersoner, punkt 2.

10.5. Rätt att lämna in klagomål

Den registrerade har alltid rätt att lämna in klagomål till myndigheterna över metoderna vi använder. Klagomål i Finland görs till dataombudsmannen.

Reviderad, Lemland 12.9.2023 Styrelsen