Värdegrund

Ålands sportskytteförenings värdegrund:

• Gemenskap – Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap och alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade.
• Utveckling – Grunden för att vilja fortsätta inom idrotten. Utveckling kan ske på individ-, grupp- och föreningsnivå.
• Skytteglädje – Skytteglädje och tävlingslust ska alltid prägla verksamheten, det motverkar utslagning och främjar inkludering och delaktighet.
• Rent spel – Att verka mot fusk, doping, mobbning och våld genom ärlighet och en god etik och moral.
• För alla – Allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar.

Reviderad av styrelsen 12.9.2023