Ordnings stadgan

Ordningsstadga för Bredmo skjutbana
§1 Tillåtna skjuttider: Allt skytte är förbjudet utan skytteledares närvaro.
Dessutom är skytte förbjudet på alla banor under följande tider:
Juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, midsommardagen och allhelgonadagen, under hela dagen. Alla dagar före ovannämnda helgdagar efter klockan 18:00.
Fredagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti efter klockan 18:00.
Lördagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti före klockan 10:00 och efter klockan 16:00.
Söndagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti före klockan 12:00 och efter klockan 16:00.
Alla övriga dagar före klockan 09:00 och efter klockan 21:00.
Dessa begränsningar gäller vid alla grenbanor utomhus. Undantaget är ljuddämpade vapen samt vapen i kaliber .22lr. Skytte inifrån bänkskyttehuset räknas som ljuddämpat. Undantag kan beviljas vid större tävlingar.
§2 Varningsbestämmelser: All vistelse framför skjutplatserna är förbjuden vid pågående skytte. Allt skytte är förbjudet när någon vistas framför skjutplatserna. Banans farliga område är utmärkt i terrängen med varningsskyltar, varav minst två st. skall vara synliga vid varje tillfälle. Säkerhetsansvarig sektionsvis, se punkt 10. Den säkerhetsansvarige ansvarar för att banan är säker att användas. Den som använder skjutbanan ska på uppmaning av ban- eller säkerhets- ansvarige eller skjutledare genast avbryta verksamhet som strider mot villkor eller bestämmelser som meddelats i skjutbanetillståndet eller ordningsstadgan. Det är förbjudet att skjuta på mål som inte är godkända i ordningsstadgan. Vid skytte skall varningsflagga vara hissad. Denna ordningsstadga ska finnas uppsatt vid alla sektioners grenbanor och vid paviljongens anslagstavla.
§3 Avfall och städning: Avfall sorteras och slängs på anvisade platser efter varje skjutning. Avfallet sorteras enligt kartong, brännbart, mässing och bly. Sektionerna ansvarar för avfallshantering och städningen på respektive grenbana. Sektionerna ordnar med extra städning enligt underhållsschema.
§4 Banan drivs av Ålands Sportskytteförening r.f. genom dess styrelse och dess undersektioner.
§5 Banansvarige är föreningens ordförande, fn. Tobias Bonn, 0451309218 eller info@sportskytte.ax.
§6 Banans namn är Bredmo skjutbana och adressen är Mönbackavägen 152 i Lemland. Telefon: +358 18 34397
§7 Tillträde till banan har föreningens medlemmar samt övriga inbjudna i sällskap med medlem samt åskådare i samband med tävling. Pga. Ålands demilitariserade ställning bör inte skyttar uppträda i militärliknande kläder. Myndigheter får bära sina tjänstekläder.
§8 Banor: På skjutbanan finns grenbanor för a) hagel (sporting, skeet och trap), b) bänkskytte (100, 200 och 300m), c) gevär och pistol 50m, d) gevär och pistol 25m, e) viltmål 50m f) pistol 25m. Vidare finns banor för g) luftvapen 10m.
a. På hagelbanorna är tillåten skjutplats endast vid markerad plats och skytte endast i tillåten skjutriktning. Stålhagel skall alltid användas förutom när det inte är säkert pga. äldre vapen då bly kan användas i mindre mängder. Bly får även användas vid skytte på sk. Rabbit duvor för att förhindra rikoschetter. Tillåtna mål är duvor enligt sektionens bestämmelser. Maximal tillåten laddning är 28gr och max hagelstorlek är 2,75mm för stål och 2,5mm för bly.
b. På bänkskyttebanan är maximalt tillåtet skjutavstånd 300meter. Det är inte tillåtet att skjuta med vapen i kaliber .50 BMG eller kraftigare. Endast pappersmål är tillåtna. På 300m vallen är stålmål tillåtet. Luft eller svartkrutvapen har ingen kaliberbegränsning.
c. På gevär och pistol 50m banan är maximalt tillåtet skjutavstånd 50m. Tillåtna kalibrar är max cal 7,63mm för gevär och max cal .50 för pistoler och revolvrar. Hagelvapen är tillåtet för skytte med hagel, buckshot och slug. Svartkrutvapen och luftvapen har ingen kaliberbegränsning. Tillåtna mål är papperstavlor samt av sektionen godkända specialmål samt för myndigheterna (Polis och gränsbevakningen) deras normala mål. Stålmål måste alltid ha splitterskydd.  Stålmål får inte användas vid norra vallen med tavelställning för elektroniska/elektriskt matade mål.

d. På gevär och pistol bana 25m är maximalt skjutavstånd 30m. Tillåtna kalibrar är max cal 7,63mm för gevär och max cal .50 för pistoler och revolvrar. Svartkrutvapen och luftvapen har ingen kaliberbegränsning. Hagelvapen är tillåtet. Tillåtna mål är papperstavlor samt av sektionen godkända specialmål samt för myndigheterna (Polis och gränsbevakningen) deras normala mål. Stålmål måste alltid ha splitterskydd.
e. På viltmål 50m är maximalt tillåtet skjutavstånd 50m. Tillåtna kalibrar är max cal 7,63mm för gevär och max cal .50 för pistoler och revolvrar. Svartkrutvapen och luftvapen har ingen kaliberbegränsning. Tillåtna mål är papperstavlor eller av sektionen godkända mål. Stålmål måste alltid ha splitterskydd.
f. På pistol 25m banan är maximalt tillåtet skjutavstånd 25m. Tillåtna kalibrar är för pistoler och revolvrar max cal .45 och för gevär max kaliber .22 och tillåtna måltavlor är papperstavlor. Svartkrutvapen har ingen kaliberbegränsning. Ammunition med helmantel ej tillåten.
g. På luftvapenbanan är max kaliber 4,5mm och tillåtna mål enligt sektionernas instruktioner främst papper eller elektroniska tavlor. (Stöd-, gevär-, pistol- och viltmålssektionen) Maximal tillåten utgångshastighet enligt ISSF regler (ca 200m/s men regelbokens uppgift gäller)
§9 Berättigande att använda skjutbanan: Medlemmar i Ålands Sportskytteförening samt gäster från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar. Utomstående personer får vid enstaka tillfällen, t.ex. prova på tillfällen, använda skjutbanan under överseende av medlem. Den som använder banan ska på begäran av banansvarige eller skjutledare visa upp bevis för sin rätt att utöva skytte på banan i form av sitt medlemskort. Observera tillåtna skyttetider enligt punkt 1. Myndigheter har nyttjande rätt enligt separat avtal.

§10 Ban och skyttedagbok Alla som skjuter vid Bredmo sportskyttebana måste fylla i banans skyttedagbok efter varje skyttetillfälle. Det ska från dagboken kunna avläsas vem som skjutit, hur många skott som avlossats och vilken blyvikt som kulorna haft.
§11 Säkerhets och underhålls ansvarig av banan är uppdelad sektionsvis och enligt underhållsplan. Säkerhets och underhållsansvarige är för: Hagel: Niklas Rehn 040 0658002, Pistol 25m: Kristian Norrdahl 0457 5603460, Gevär och pistol 50 och 25m: Tobias Bonn 0451 309218, Viltmål: Jan Malmberg 040 5459109, Bänkskytte: Bo Lindström 040 7528485, Lufthallen 10m: Harry Högblom 040 5436165
§12 Förstahjälputrustning förvaras vid kaféet i luftvapenhallen.
§13 Undantag från denna ordningsstadga kan beviljas i undantagsfall genom separat avtal med styrelsen för Ålands Sportskytteförening r.f.


Din position: Plats: Bredmo skjutbana, Koordinater: 60°0345”N, 020°0927”E Telefon: +358 18 34397
Adress: Avtag från Mönbackavägen 152 mot väster, Kommun: Lemland.  

Allmänt nödnummer 112, Polis +358 18 527100

Styrelsen

31.12.2018

Reviderad och godkänd av styrelsen 12.9.2023