Drogpolicy för Ålands sportskytteförening


Inledning

 Eftersom droger och alkohol är ett problem i samhället av i dag är föreningens linje att inom sitt område på bästa sätt verka för en miljö fri från droger. I synnerhet viktigt är att föreningens juniorer skall kunna verka och utöva sin sport utan att utsättas för dessa problem genom att ha ledare och vuxna som är goda förebilder.

Syfte och övergripande mål

Syfte och övergripande mål med ÅSSF:s drogpolicy är verka för att bedriva verksamhet som är drogfri genom att:
·     Tydliggöra föreningens syn om att idrott och droger inte hör ihop och att ÅSSF skall bedriva verksamhet som erbjuder barn och ungdomar en drogfri miljö med goda vuxna förebilder.
·     Den drogfria miljön uppnås dels genom förebyggande arbete samt med tydliga handlingsplaner när föreningens riktlinjer inte följs.
·     Via riktlinjer och handlingsplaner vägleda styrelse, ledare, föräldrar, och aktiva skyttar hur föreningen förhåller sig till droger och hur personer som är engagerade i föreningen skall agera utifrån vår policy.

Riktlinjer gällande doping

Eftersom doping är förbjudet av alla de takorganisationer som ÅSSF underställs gäller naturligtvis nolltolerans (World Anti Doping Association:s regler gäller föreningens aktiva skyttar).

Förebyggande arbete: Sektionsledningen  informerar respektive sektions medlemmar om föreningens riktlinjer och tillhandahåller information om var listor på dopingklassade preparat kan hittas.

Ansvariga: Respektive sektionsledning

Om riktlinjer inte följs: Om det framkommer att någon aktiv skytt inom föreningen, utan giltigt läkarintyg, använder förbjudna dopingpreparat kommer sektionsledning och styrelse att ha enskilt samtal med den berörda skytten, och om det gäller minderårig i närvaro av föräldrar. Skytten stängs av.

Ansvariga: Respektive sektionsledning och styrelsen

Riktlinjer gällande alkohol


ÅSSF accepterar inte att alkohol förekommer i någon av föreningen arrangerad verksamhet där barn och ungdomar medverkar, samt aldrig vid skytteverksamhet. Vid fester och sponsorarrangemang kan alkohol under kontrollerade former accepteras under förutsättning att minderåriga inte medverkar vid tillfället.

Förebyggande arbete: Sektionsledningen informerar respektive sektions medlemmar om föreningens riktlinjer samt konsekvenserna att riktlinjerna inte följs.

Ansvariga: Respektive sektionsledning

Om riktlinjer inte följs: Om minderårig brukar alkohol vid någon form av verksamhet som föreningen arrangerar kallas denna till enskilt samtal med sektionsledningen och styrelsen i närvaro av föräldrar. Information om föreningens riktlinjer och om riskerna med alkoholförtäring ges. Föreningens grundinställning är att stötta hellre än bestraffa så vid upprepade förseelser skall den minderåriga och hans familj erbjudas professionell hjälp. I sista hand blir det aktuellt med avstängning och uteslutning ur föreningen.
Om vuxen brukar alkohol vid någon form av verksamhet som föreningen arrangerar, förutom de nämnda undantagen, kallas denna till enskilt samtal med sektionsledningen och styrelsen. Information om riktlinjer och konsekvensen av att bryta dessa ges. Vid upprepning av förseelsen blir det aktuellt med avstängning och uteslutning ur föreningen.

Ansvariga: Respektive sektionsledning och styrelsen

Riktlinjer gällande narkotika


Bruk av narkotika är förbjudet enligt lag, således gäller nolltolerans i förening.

Förebyggande arbete: Sektionsledningen informerar respektive sektions medlemmar om föreningens riktlinjer.

Ansvariga: Respektive sektionsledning

Om riktlinjer inte följs: Om det framkommer att någon i föreningen nyttjar narkotika kallas denna till enskilt samtal med sektionsledningen och styrelsen. Om det handlar om en minderårig, i närvaro av föräldrar. Uteslutning ur föreningen är en direkt följd.

Ansvariga: Respektive sektionsledning och styrelsen.

Riktlinjer för tobak


Vuxna, både aktiva, ledare och föräldrar skall vara förebilder för ungdomar. Därför bör dessa vara restriktiva i sitt användande av tobak vid aktiviteter som föreningen anordnar där barn och ungdomar deltar. Beträffande minderåriga accepteras inte att tobak används vid föreningens aktiviteter eller på föreningens anläggningar. Rökning är förbjuden på föreningens tävlingsbanor.

Förebyggande arbete: Sektionsledningen informerar respektive sektions medlemmar om föreningens riktlinjer.

Ansvariga: Respektive sektionsledning

Om riktlinjer inte följs: Skulle vuxen visa kraftigt bristande omdöme och förebildsförmåga kallas denne till enskilt samtal med sektionsledningen och styrelsen. Samma förfarande gäller om minderårig bryter mot riktlinjen. Om förseelserna upprepas vid flertal tillfällen kan den berörda stängas av från dessa aktiviteter.

Ansvariga: Respektive sektionsledning och styrelsenGrundtanken i tolkningen av ovanstående riktlinjer är naturligtvis sunt förnuft. Därför har föreningen valt att inte närmare gå in på var man drar gränsen för vad som är tillåtet och inte tillåtet i olika situationer av föreningens verksamhet, förutom i sådana fall där det direkt strider mot gällande lagar och förordningar. Dessutom gäller principen ”hellre hjälpa än bestraffa” i sådana fall det är ett möjligt alternativ.

Reviderad 12.9.2023 Styrelsen